Prihlásiť Registrovať

Zásady používania súborov cookies


Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (ďalej aj len ako “Spoločnosť TIPOS“) využíva na webových stránkach technológie, medzi ktoré patria aj súbory cookies, z dôvodu vyššieho používateľského komfortu a prispôsobenia obsahu a služieb na mieru. Cieľom týchto zásad je vysvetliť, čo sú to súbory cookies, aký je ich účel na tejto webovej stránke, a akým spôsobom ich môžete regulovať alebo vymazať, ak sa tak rozhodnete vykonať.

 

Čo sú cookies?

Webové stránky Spoločnosti TIPOS, rovnako ako väčšina ostatných webových sídiel, využívajú súbory cookies.

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré server pri prehliadaní našej webovej stránky odošle na Vaše zariadenie (počítač/tablet/telefón). V prípade, ak naše webové sídlo opätovne navštívite prostredníctvom rovnakého zariadenia, vďaka súborom cookies je naša webová stránka schopná rozpoznať, že ste uvedenú webovú stránku už navštívili a umožní jej čítať informácie, ktoré súbory cookies obsahujú. Vzhľadom k tomu Vám cookies môžu uľahčiť používanie webovej stránky, nakoľko si napríklad zapamätajú predvolené jazykové nastavenie, prihlasovacie údaje a pod.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (tzv. session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (tzv. permanent cookies).

Viac informácií o súboroch cookies nájdete napríklad aj tu:

www.allaboutcookies.org

www.google.co.uk/policies/technologies/cookies

 

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám napomáhajú k tomu, aby naša webová stránka fungovala tak, ako očakávate, pričom si napr. pamätajú Vaše preferované jazykové nastavenie, vložené prihlasovacie údaje, zlepšujú rýchlosť a bezpečnosť webovej stránky, a keďže cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie, nepretržite tým pre Vás našu webovú stránku vylepšujú.

 

Aké cookies používame?

Cookies, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke sú rozdelené do nasledujúcich kategórií.

 

Technické a funkčné súbory cookies

Technické a funkčné cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webovej stránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, teda ich použitie je z technologického hľadiska nevyhnutné.

  • cookie súbor: ASP.NET_Sessionld

popis: súbor slúži ako jedinečný identifikátor relácie a je používaný k ukladaniu dočasných dát relácie užívateľa (napr. predvypĺňanie formulárov s už skôr zadanými údajmi od používateľa) a slúžia okrem iného aj k identifikácii používateľa

ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

  • cookie súbor: api_token

popis: súbor slúži pre mobilný web, podľa parametrov zariadenia na aké sa ma súbor pripojiť; súvisí s internou funkcionalitou

 

Cookies jazykového nastavenia

  • cookie súbor: EBetClientLanguage

popis: súbor v sebe nesie informáciu o zmene jazykového nastavenia

ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

  • cookie súbor: languageAdmin

popis: súbor v sebe nesie informáciu o zmene jazykového nastavenia

ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

 

Cookies špecifickej funkcionality

  • cookie súbor: RegistrationDialog.RefreshPageOnClose

popis: súbor ukladá binárnu hodnotu spočívajúcu v tom, či si pamätať a znovuvypĺňať údaje vložené do formulára

ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

  • cookie súbor: osp, udn, cust_dic_ids

popis: súbor cookie tretej strany (https://ckeditor.com/legal/privacy-policy);

 

Analytické cookies

  • cookie súbor: _hjIncludedInSample

popis: súbor cookie tretej strany (Hotjar; dostupné: TU); slúži na sledovanie toho, kam užívateľ na webovej stránke najčastejšie klikne (tzv. heatmapy) 

ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

  • cookie súbor: _ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmli, __utmt, __utmv, __utmz

popis: súbory cookies tretej strany (Google Analytics; dostupné info: TU);

ukončenie platnosti: 1s - nekonečno

  • cookie súbor: pcld

popis: Súbor nesie informáciu prepojiteľnú s hráčom, zariadením a jeho IP adresou, z ktorej sa prihlásil.

ukončenie platnosti: s koncom session (20 minút)

 

Ako cookies regulovať?

Schválenie cookies nie je pri používaní našej webovej stránky povinné; ak nechcete, aby sa do Vášho koncového zariadenia ukladali cookies, môžete túto funkciu deaktivovať v systémových nastaveniach svojho prehliadača, a súčasne už uložené cookies môžete kedykoľvek zmazať taktiež v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Pre bližšie informácie Vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača, nakoľko postup regulácie a vymazania súborov cookies sa môže líšiť v závislosti od používaného prehliadača. Ak chcete zistiť, ako tak urobiť na konkrétnom prehliadači, môžete použiť funkciu Pomocník, prípadne navštívte stránku www.aboutcookies.org, ktorá krok za krom vysvetľuje, ako regulovať a vymazať súbory cookie vo väčšine prehliadačov.

Potrebné je však upozorniť na to, že ak neudelíte súhlas s využívaním niektorých cookies (najmä technické a funkčné cookies), môžu byť niektoré služby/fukcionality webovej stránky nedostupné alebo nesprávne funkčné.

Keďže informácie získané prostredníctvom cookies nám pomáhajú vylepšovať kvalitu nami poskytovaných služieb a funkcionalitu webových stránok tak, aby Vám čo najviac vyhovovali a poskytovali plný komfort pri ich používaní, chceme Vás požiadať, aby ste udelili súhlas aj na používanie cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa. 

 

 

Článok VI Všeobecných obchodných podmienok upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom

 

1. Práva a povinnosti spoločnosti TIPOS a hráča neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.

2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ TIPOS výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.

3. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri registrácii, a teda elektronickým potvrdením súhlasu, môže hráč dobrovoľne a podľa vlastnej úvahy udeliť spoločnosti TIPOS súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk, ktorý sa hráčovi zobrazí pri registrácii. Udelením súhlasu nie sú podmienené ani akokoľvek limitované služby spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní hráčskeho konta alebo prevádzkovaní hazardných hier a hráč sa môže slobodne rozhodnúť tento neudeliť bez akejkoľvek ujmy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti TIPOS nevyplýva právo spracúvať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, a to podľa príslušných právnych predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (v prípade, ak spoločnosť TIPOS spracúva osobné údaje hráča na právnom základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby) udeľuje hráč dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zrušením zaškrtnutého, resp. potvrdeného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na webovej stránke www.etipos.sk v časti Moje konto -> Osobné údaje alebo prostredníctvom elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov adresovanej zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov v spoločnosti TIPOS: dpo@tipos.sk. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia

4. Hráč môže udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk pri zriadení hráčskeho konta.

5. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.

6. TIPOS je oprávnený priebežne meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto ako aj iné podmienky upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom takéto zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak, a to aj bez súhlasu hráča. Dôvodmi takejto jednostrannej zmeny podmienok môžu byť: zmena licencie udelenej spoločnosti TIPOS na prevádzku príslušnej hazardnej hry, zmena herného plánu príslušnej hazardnej hry ako aj v prípadoch zmien potrebných na účely plnenia povinností spoločnosti TIPOS vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zmeny sa považujú za zverejnené momentom zverejnenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.tipos.sk, ak zo všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

7. Hráč je povinný do 5 dní oznámiť spoločnosti TIPOS akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári v zmysle článku III bod 3 všeobecných obchodných podmienok.

8. V prípade ak nebudú údaje hráča nachádzajúce sa v jeho občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti predloženom pri osobnom prevzatí výhry totožné s údajmi uvedenými v jeho registračnom formulári, ktorý bol vyplnený pri zriadení hráčskeho konta, a ak sú údaje požadované v príslušnom registračnom formulári zapisované do občianskeho preukazu, TIPOS nie je povinný výhru hráčovi vyplatiť.

9. Jeden hráč je oprávnený si založiť vždy iba jedno hráčske konto. V prípade pochybností je TIPOS oprávnený dočasne zablokovať príslušné hráčske kontá, a to až do vyriešenia sporných pochybností. V prípade ak sa preukáže, že jeden hráč má založených viacero hráčskych kont v rozpore s príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, TIPOS je oprávnený tieto zrušiť, pričom sa primerane použije ustanovenie článku V bod 2 všeobecných obchodných podmienok.

10. TIPOS má právo dočasne zablokovať hráčske konto v prípade, že transakcie uskutočnené na hráčskom konte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do vyriešenia sporných transakcií, a to za podmienok podľa príslušných právnych predpisov.

11. TIPOS má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada.

12. Celá komunikácia medzi spoločnosťou TIPOS a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu, problémy s doručením mailu nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu. Hráč berie súčasne na vedomie, že môže tiež využívať iné spôsoby komunikácie, ak to umožňujú tieto všeobecné obchodné podmienky. Hráč môže tiež na kontaktovanie spoločnosti TIPOS využiť telefonickú linku spoločnosti TIPOS, hráč berie na vedomie, že z evidenčných a kontrolných dôvodov všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom operátora spoločnosti TIPOS môžu byť zaznamenávané a archivované. Hráč týmto udeľuje spoločnosti TIPOS v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bezodplatne svoj súhlas s (i) vyhotovením jeho zvukových záznamov a/alebo jeho akýchkoľvek prejavov osobnej povahy počas telefonického rozhovoru; a (ii) ich použitím na účely vybavenia požiadavky hráča, internej evidencie spoločnosti TIPOS a súvisiacej kontroly. Tým nie je dotknuté právo hráča kontaktovať spoločnosť TIPOS aj prostredníctvom poštovej zásielky na adresu jej sídla. Ustanovenia príslušných herných plánov ohľadne reklamácií a námietok, resp. iných opravných prostriedkov, nie sú týmto ustanovením nijako dotknuté.

13. Hráč prejavom súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že:

a) spĺňa všetky podmienky na zriadenie hráčskeho konta vyžadované príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;

b) spĺňa všetky podmienky na účasť na hazardných hrách vyžadované, resp. ustanovené príslušnými právnymi predpismi, príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

V prípade problémov či otázok nás kontaktujte na:

18177, 18277 info@tipos.sk Reklamácie a podnety