Prihlásiť Registrovať

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 499/B (ďalej len „TIPOS“ alebo „spoločnosť TIPOS“) je prevádzkovateľom hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v súlade s § 99 ods. 37 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť TIPOS prevádzkuje internetové hry podľa § 30 a nasl. zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 99 ods. 37 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a to:

a) individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu, a to v súlade s Herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu (ďalej len „herný plán hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu“ alebo „herný plán internetových hier“) a

b) individuálna licencia na prevádzkovanie číselných lotérií, a to v súlade s Herným plánom číselných lotérií (ďalej len „herný plán číselných lotérií“; herný plán internetových hier a herný plán číselných lotérií ďalej spolu alebo jednotlivo každý z nich len „herný plán“);

(hazardné hry uvedené pod písm. a) a b), prevádzkované ako internetové hry podľa § 30 a nasl. zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej spolu alebo ktorákoľvek z nich len „internetové hry“).


Článok I

Predmet úpravy

1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava práv a povinností osoby, ktorej je zriadené hráčske konto, hráča, spoločnosti TIPOS, a to (i) pri prevádzkovaní služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TIPOS pri prijímaní stávok na internetové hry na webovej stránke www.tipos.sk a všetkých jej podstránkach (ďalej len „www.tipos.sk“), (ii) pri prevádzke internetových hier spoločnosťou TIPOS, (iii) pri účasti hráča na internetových hrách, (iv) pri iných podmienkach zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou TIPOS a osobou, ktorej je zriadené hráčske konto alebo hráčom v rámci internetových hier.

2. TIPOS v rámci poskytovaných služieb umožňuje hráčovi najmä:

a) zriadiť si hráčske konto; spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo obmedziť rozsah internetových hier, na ktorých sa môže hráč zúčastniť prostredníctvom hráčskeho konta; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že hráč môže mať u spoločnosti TIPOS vždy len jedno hráčske konto;

b) previesť si na hráčske konto peňažné prostriedky v rozsahu určenom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré hráč môže podľa svojej vôle využívať ako vklad pri rôznych hazardných hrách, pri ktorých to herné plány budú umožňovať a pri ktorých TIPOS túto službu hráčom umožňuje za podmienok a v limitoch určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami; zoznam hazardných hier, pri ktorých sa hráčske konto dá využiť bude vždy aktuálne zverejnený na internetovej stránke www.tipos.sk; TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku hazardných hier, ktorých sa možno zúčastniť prostredníctvom hráčskeho konta;

c) využívať prevedenú peňažnú čiastku na hráčskom konte podľa svojho slobodného rozhodnutia na úhradu vkladu pri ktorejkoľvek internetovej hre v rozsahu a za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ hráč uzatvára stávky alebo vykonáva iné úkony potrebné k účasti na hre prostredníctvom internetu, pričom maximálna výška vkladu pre jednotlivé hry je limitovaná príslušným herným plánom pre každú prevádzkovanú internetovú hru a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;

d) využívať možnosť vyplatenia výhry na hráčske konto v rozsahu a za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a následne podľa svojho uváženia použiť tieto prostriedky zodpovedajúce výhre na hráčskom konte počas doby vymedzenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nasledovnými spôsobmi:

- podľa článku I tohto bodu 2 písm. b) všeobecných obchodných podmienok alebo

- previesť prostriedky výhry na bankový účet, ktorý patrí hráčovi a

e) kedykoľvek hráčske konto zrušiť, pričom vzniká hráčovi nárok na výplatu peňažnej sumy zodpovedajúcej nespotrebovanej čiastke, a to všetko za podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach.

3. Pri poskytovaní služieb hráčskeho konta a účasti na hazardných hrách prostredníctvom hráčskeho konta dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorej je zriadené hráčske konto, resp. hráča. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je spoločnosť TIPOS. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné si ich vyžiadať u spoločnosti TIPOS spôsobom určeným pre doručovanie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Podmienkou účasti hráča na internetovej hre je jeho registrácia a zriadenie hráčskeho konta. Hráčske konto slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča. Hráčske konto podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je hráčskym účtom podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


5. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa použijú, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, a to najmä ale nielen zo znenia zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


6. Zúčastniť sa internetovej hry prostredníctvom hráčskeho konta môže iba hráč, ktorý spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zúčastniť sa internetovej hry nesmie osoba, ktorá je zapísaná v registri vylúčených osôb podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to bez ohľadu na to, či má zriadené hráčske konto.

Článok II

Zriadenie hráčskeho konta

1. Hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ:

a) hráč vyjadrí svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom hráč vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje a vyhlasuje, že:

- je v plnom rozsahu spôsobilý na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou hráča na internetových hrách,

- dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,

- ako hráč, resp. osoba, ktorej sa zriadi hráčske konto, spĺňa všetky podmienky, ktoré platný právny poriadok, resp. príslušné herné plány vyžadujú na umožnenie účasti na príslušnej hazardnej hre,

- v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- si je vedomý v plnom rozsahu, že zriadením hráčskeho konta dochádza medzi osobou, ktorej sa zriadi hráčske konto, resp. hráčom a spoločnosťou TIPOS k uzavretiu zmluvy, ktorej obsahom sú vzájomné práva a povinnosti takýchto osôb a spoločnosti TIPOS vymedzené zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu resp. herným plánom číselných lotérií a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

- v prípade, ak je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude bezodkladne, a to ešte pred momentom vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoje hráčske konto a pred účasťou v akejkoľvek hazardnej hre prostredníctvom svojho hráčskeho konta, informovať spoločnosť TIPOS o tejto skutočnosti, a to zaslaním emailu na adresu info@tipos.sk; v takomto prípade sa hráč zaväzuje, že až do následného potvrdenia alebo iných pokynov spoločnosti TIPOS, sa tiež zdrží vykonania prevodu akýchkoľvek finančných prostriedkov na svoje hráčske konto a pred účasťou na akejkoľvek hazardnej hre prostredníctvom svojho hráčskeho konta;

b) hráč riadne, správne a úplne vyplní registračný formulár, a to:

(i) uvedením svojich údajov v nasledovnom rozsahu: - meno a priezvisko, - titul, - rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je, - trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt, - emailová adresa, - mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskej únie, - štátna príslušnosť, - druh a číslo dokladu totožnosti podľa písm. c) bodu 1 tohto článku II (občiansky preukaz alebo cestovný doklad), - číslo svojho bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na hráčskom konte pri zrušení hráčskeho konta,

(ii) zvolením užívateľského mena (nickname), prihlasovacieho mena (login) a prihlasovacieho hesla;

c) hráč umožní spoločnosti TIPOS vykonanie:

(i) jeho identifikácie, t.j. zistenie údajov podľa článku II bod 1 písm. b) časť (i) všeobecných obchodných podmienok a

(ii) overenia jeho identifikácie, a to predložením elektronickej kópie (scanu) dvoch dokladov hráča, pričom jedným z nich musí byť preukaz totožnosti, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (najmä cestovný pas) a druhým z nich musí byť taký doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu; z týchto dvoch dokladov musia byť zrejmé, resp. viditeľné: podobizeň hráča a nasledovné údaje hráča: meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný doklad - najmä cestovný pas), ak sú tam uvedené; v rozsahu a za podmienok stanovených platnou právnou úpravou, a to najmä zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hráč berie na vedomie, že na tieto účely je spoločnosť TIPOS oprávnená aj bez súhlasu hráčov ako dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozsahu určenom zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; pritom je spoločnosť TIPOS oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu hráča ako dotknutej osoby, najmä v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Po splnení všetkých podmienok uvedených v článku II bod 1 a po splnení ďalších podmienok uvedených na internetovej stránke www.tipos.sk, s ktorými bude hráč oboznámený pri registrácii hráčskeho konta, bude hráčovi aktivované jeho osobné hráčske konto.

3. Následne po zriadení hráčskeho konta si môže hráč previesť na hráčske konto prostriedky, avšak podľa limitov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.tipos.sk, v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to na účet uvedený taktiež na danej internetovej stránke so všetkými údajmi, ktoré budú pre úspešný priebeh transakcie vyžadované. Úhrada je považovaná za vykonanú až v momente, keď príslušná suma, ktorú hráč uhrádza, bude pripísaná na určený účet. V prípade, že hráč pri platbe na bankový účet nedodrží predpísaný postup a neuvedie správne požadované údaje, TIPOS nezodpovedá za omeškanie prevodu prostriedkov na hráčske konto z dôvodu sťaženej identifikácie platby, prípadne úplnej nemožnosti jej identifikácie.

4. Na prevod prostriedkov môže hráč okrem priameho vkladu na určený bankový účet spoločnosti TIPOS (IBAN SK93 1100 0000 0026 2610 6893), využiť aj platenie formou internet bankingu rôznych bánk alebo prostredníctvom kreditnej karty, prostredníctvom služby SMS platba, paysafecard, a ďalšími spôsobmi ktoré sú prístupné cez internetovú stránku www.tipos.sk (ďalej len „platobné kanály“). TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku platobných kanálov. V prípade platby kreditnou kartou je potrebné dodržať všeobecne platné pravidlá kartových spoločností. TIPOS nezodpovedá za eventuálne odmietnutie transakcie zo strany kartovej spoločnosti alebo banky sprostredkujúcej transakciu prostredníctvom platobnej karty. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov peňažných prostriedkov na hráčske konto prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi legálne nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ako majiteľ alebo disponent príslušného účtu.

5. Po identifikácii platby a jej výšky TIPOS pripíše hráčovi na jeho hráčske konto prevedenú peňažnú čiastku; ustanovenie bodu 7 a 8 tohto článku II tým nie nie je dotknuté. Prostriedky budú pripísané ihneď po potvrdení prevádzkovateľom platobného kanálu (banka, kartová spoločnosť). Až týmto momentom je hráč oprávnený vykonávať stávky a využívať prevedené peňažné prostriedky ako vklad do hazardných hier prostredníctvom hráčskeho konta. TIPOS nezodpovedá za eventuálne omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z dôvodu technických alebo iných problémov na strane prevádzkovateľa platobného kanálu.

6. Hráč je oprávnený kedykoľvek si navýšiť hráčske konto za účelom podávania stávok v internetových hrách, vždy spôsobom prevodu finančných prostriedkov aspoň v minimálne stanovenej výške na bankový účet spoločnosti TIPOS (IBAN SK93 1100 0000 0026 2610 6893) alebo prostredníctvom iných platobných kanálov a to vždy s použitím identifikačných údajov platby vyžadovaných spoločnosťou TIPOS, a to za podmienok a v limitoch určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

7. Hráč berie na vedomie, že podmienky pre využívanie príslušného platobného kanálu, prostredníctvom ktorého si na svoje hráčske konto prevádza prostriedky, podliehajú podmienkam určeným príslušným prevádzkovateľom platobného kanálu, resp. podmienkam zmluvného vzťahu medzi hráčom a prevádzkovateľom platobného kanálu, a to vrátane určenia akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb a ich zúčtovania pri používaní príslušného platobného kanálu. Hráč je za ich splnenie v plnom rozsahu zodpovedný sám a spoločnosť TIPOS nie je povinná hráča o týchto podmienkach informovať. Ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva výslovne inak, spoločnosť TIPOS tieto poplatky, odmeny, zrážky alebo iné platby pre prevádzkovateľov platobných kanálov hráčovi neúčtuje ani ich za hráča neodvádza prevádzkovateľovi platobného kanálu. Suma akýchkoľvek poplatkov, odmien, zrážok alebo iných platieb za používanie príslušného platobného kanálu nevstupuje do určenia výšky prostriedkov, ktoré si hráč prevádza na hráčske konto ani do určenia výšky vkladu hráča.

8. V prípade použitia platobného kanálu na účely prevodu prostriedkov na hráčske konto, ktorým je paysafecard platia nasledovné pravidlá:

a) na základe určenia prevádzkovateľa platobného kanálu paysafecard je spoločnosť TIPOS povinná uplatňovať voči hráčovi poplatok za použitie tohto platobného kanálu pri prevode prostriedkov na jeho hráčske konto, a to vo výške 2,2 % z hodnoty prostriedkov, ktoré hráč prevádza na hráčske konto v prípade každej jednotlivej transakcie;

b) poplatok podľa písm. a) tohto bodu 8 článku II všeobecných obchodných podmienok sa zúčtuje pri realizácii transakcie prevodu prostriedkov na hráčske konto prostredníctvom platobného kanálu paysafecard;

c) ak si teda hráč prevádza na svoje hráčske konto prostriedky prostredníctvom použitia platobného kanálu paysafecard, na jeho hráčske konto mu bude pripísaná výlučne taká hodnota prostriedkov, ktorá sa rovná sume prevádzaných prostriedkov po odpočítaní poplatku podľa písm. a) tohto bodu 8 článku II všeobecných obchodných podmienok;

d) spoločnosť TIPOS poplatok podľa písm. a) tohto bodu 8 článku II všeobecných obchodných podmienok odvádza na účet prevádzkovateľa platobného kanálu paysafecard ako osobitnú platbu, spoločnosť TIPOS tak v žiadnom rozsahu neurčuje výšku predmetného poplatku, ktorý je odvádzaný voči prevádzkovateľovi platobného kanálu paysafecard.

9. Spoločnosť TIPOS je oprávnená podľa vlastného uváženia stanoviť maximálnu výšku možného jednorazového prevodu finančných prostriedkov na hráčske konto, a to v súlade s Európskymi štandardami zodpovedného hrania, ku ktorým sa spoločnosť TIPOS prihlásila, ako aj z bezpečnostných dôvodov. Výška tejto sumy je zverejnená na internetovej stránke www.tipos.sk. Spoločnosť TIPOS je oprávnená kedykoľvek túto výšku zmeniť. Spoločnosť TIPOS je rovnako oprávnená na základe vlastného rozhodnutia určiť a meniť maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré je možné prevádzať na hráčske konto prostredníctvom určeného platobného kanálu; aktuálne maximálne limity finančných prostriedkov, ktoré je možné prevádzať prostredníctvom určených platobných kanálov spoločnosť TIPOS vždy zverejní na internetovej stránke www.tipos.sk.

10. Hráčske konto obsahuje meno a priezvisko hráča a iné údaje hráča. Hráčske konto ďalej obsahuje aktuálny zostatok finančných prostriedkov na hráčskom konte a iné údaje podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je štandardne bezpečnostne prepojené s riadiacim systémom ako aj s transakčnými systémami vybraných komerčných bánk (internet banking, platobné karty a pod.) a inými podobnými systémami. O aktivácii hráčskeho konta je hráč upovedomený e-mailom a súčasne aj oznamom priamo na internetovej stránke.

11. Hráč môže zadať pri registrácii na zriadenie hráčskeho konta podľa tohto článku II bodu 1 písm. b) časť (i) všeobecných obchodných podmienok iba také číslo bankového účtu, ktoré nie je registrované na iného hráča, resp. osobu, ktorá má zriadené hráčske konto. Ustanovenia bodu 12 článku III tým nie sú dotknuté.

12. Spoločnosť TIPOS môže, vždy podľa vlastného rozhodnutia, udeliť hráčovi, resp. osobe, ktorej bolo zriadené hráčske konto, bonus formou navýšenia stavu hráčskeho konta, a to za nasledovných podmienok:

a) spoločnosť TIPOS môže podľa vlastného uváženia určovať pravidlá udelenia, resp. získania a odňatia bonusu na základe vlastného jednostranného rozhodnutia formou pravidiel uvedených v štatúte určenom pre príslušnú bonusovú schému, ktorý spoločnosť TIPOS vydá a zverejní na internetovej stránke www.tipos.sk v sekcii etipos;


b) podmienky udelenia a odňatia, resp. nepriznania bonusu hráčovi, resp. osobe, ktorej bolo zriadené hráčske konto, sa spravujú podmienkami uvedenými v štatúte určenom pre príslušnú bonusovú schému;


c) bonus je možné použiť výlučne na úhradu vkladu pri podaní stávky v internetovej hre, a to za podmienok definovaných štatútom určenom pre príslušnú bonusovú schému, bez jeho použitia v internetovej hre nemôže byť bonus vyplatený hráčovi ako zostatok na hráčskom konte, a to ani pri zrušení hráčskeho konta; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že štatút určený pre príslušnú bonusovú schému určí, v ktorých internetových hrách je možné bonus využiť;


d) ak hráč, resp. osoba, ktorej bolo zriadené hráčske konto, splní podmienky získania bonusu v určenej výške podľa pravidiel v štatúte určenom pre príslušnú bonusovú schému, spoločnosť TIPOS je povinná mu bonus udeliť podľa pravidiel štatútu určenom pre príslušnú bonusovú schému, ak zo štatútu určeného pre príslušnú bonusovú schému nevyplýva inak;


e) spoločnosť TIPOS môže v štatúte určenom pre príslušnú bonusovú schému podmieniť získanie bonusu rôznymi požiadavkami na hráča, resp. osobu, ktorej bolo zriadené hráčske konto, ktoré musia byť naplnené, a to najmä ale nielen vykonaním určených úkonov na hráčskom konte, výškou obratu na hráčskom konte, objemom výšky vkladov do hazardnej hry za určené obdobie, účasťou na konkrétnej hazardnej hre v určenom období a pod.;


f) spoločnosť TIPOS môže v štatúte určenom pre príslušnú bonusovú schému tiež určiť, že bonus v určenej výške môže získať hráč, ktorý bude vyžrebovaný za podmienok určených príslušným štatútom určeným pre príslušnú bonusovú schému z hráčov, ktorí splnili podmienky na získanie bonusu;


g) spoločnosť TIPOS môže od 3.7.2019 určiť v štatúte príslušnej bonusovej schémy, že bonus je platný iba určené časové obdobie, t.j. je možné ho využiť za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a štatútom príslušnej bonusovej schémy len po určenú dobu; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade s uvedenými podmienkami, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi spoločnosťou TIPOS odpísaný zo stavu hráčskeho konta;

h) spoločnosť TIPOS je oprávnená v prípade podozrenia z porušovania štatútu príslušnej bonusovej schémy, najmä v prípade podozrenia na podvodné konanie, resp. konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo získavanie bonusov v rozpore s určenými podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod bonusov, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu;


i) spoločnosť TIPOS je oprávnená v štatúte príslušnej bonusovej schémy určiť podmienky, za ktorých nebude bonus hráčovi udelený, resp. mu bude odňatý alebo bude hráč vylúčený z možnosti získania bonusu alebo bonusov podľa príslušnej bonusovej schémy alebo akýchkoľvek iných bonusových schém.

13. Hráč si môže na svojom hráčskom konte nastaviť sebaobmedzujúce opatrenia, a to maximálnu výšku celkových stávok (vkladov) a maximálnu výšku prehry hráča počas času hrania na tomto hráčskom konte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčske konto v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na jeho hráčske konto v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry v internetovej herni a samostatne pre internetové hry v internetovom kasíne; za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier. Hráč je o tejto možnosti informovaný pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčske konto a prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča.

Článok III

Využívanie hráčskeho konta

1. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho konta zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a PIN kód, ktorý mu TIPOS zašle po registrácii na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta alebo prostredníctvom SMS, ak o to hráč požiadal. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, platí, že hráč je oprávnený na akékoľvek a všetky dispozície s hráčskym kontom výlučne iba osobne, t.j. nie je oprávnený splnomocniť akúkoľvek osobu na svoje zastupovanie; to neplatí, ak zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu výslovne vyplýva inak.

2. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a PIN kód pred ich akýmkoľvek sprístupnením akejkoľvek tretej osobe. TIPOS nezodpovedá za straty a inú škodu spôsobenú hráčovi tým, že hráč zabudol, stratil alebo zverejnil svoj PIN kód alebo prípadne iné prístupové heslá, ak z kogentných právnych predpisov nevyplýva výslovne inak. TIPOS však zabezpečí blokáciu hráčskeho konta, bezodkladne po tom, ako hráč o to požiada (najneskoršie však do 72 hodín) a zodpovie správne určené otázky za účelom preverenia, či ide o hráča, o ktorého hráčske konto sa jedná. Odblokovanie hráčskeho konta nastane na základe požiadania hráča, ak hráč nespochybniteľne dokáže svoju identitu.

3. Hráč je povinný v prípade, ak došlo na základe určitých právnych skutočností k zmene osobných údajov a ďalších údajov uvedených v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta, ako aj dokladov predložených pri zriadení hráčskeho konta, hoci tieto boli ku dňu ich predloženia spoločnosti TIPOS správne a úplné, tieto bezodkladne aktualizovať, t.j. bezodkladne oznámiť zmeny príslušných údajov spoločnosti TIPOS, a to prostredníctvom elektronického formuláru na stránke www.tipos.sk, a to najneskôr v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Hráč je povinný zmenu relevantne preukázať, ak táto nevyplýva z príslušných dokladov alebo úradných evidencií a pod., resp. ak je to objektívne možné preukázať.

4. Anonymné hranie internetových hier, t.j. účasť na internetových hrách pod nepravdivými, nesprávnymi alebo neúplnými údajmi osoby je v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a má za následok:

a) nevzniknutie nároku na výhru, bez nároku vrátenia vkladu a

b) zrušenie hráčskeho konta podľa podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Hráčske konto môže byť využívané výlučne iba osobou, ktorá si ho zriadila, a to v rozsahu všetkých a akýchkoľvek úkonov, ku ktorým dochádza pri jeho zriadení, využívaní, disponovaní, prevodu vkladov, účasti na internetových hrách, vyplatení výhry, prevodu prostriedkov, zrušení hráčskeho konta a pod., ak iné nevyplýva z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo z príslušných kogentných právnych predpisov. Hráč je povinný vyvinúť všetko potrebné úsilie na to, aby zamedzil akémukoľvek využitiu jeho hráčskeho konta treťou osobou. V prípade zistenia takéhoto neoprávneného využitia/zneužitia, je to hráč povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti TIPOS. Ak k neoprávnenému disponovaniu s hráčskym kontom osobou inou ako je hráč, ktorému hráčske konto patrí, došlo bez zavinenia spoločnosti TIPOS, spoločnosť TIPOS nezodpovedá za prípadné škody tým spôsobené, ak z aplikovateľných právnych predpisov nevyplýva inak. Ak spoločnosť TIPOS bude mať odôvodnené pochybnosti o tom, že u hráča neboli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru, a to najmä, ale nielen, že hráč nie je osobou, ktorá sa zúčastnila internetovej hry osobne, na hráčske konto boli prevedené prostriedky v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to najmä ale nielen, ak boli prevedené z bankového účtu, resp. boli prevedené prostriedky prostredníctvom iného platobného kanála a hráč nebol oprávnený takýmto spôsobom s prevedenými prostriedkami nakladať a pod., vyhradzuje si právo požiadať hráča o preukázanie splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na výhru. Do momentu preukázania týchto skutočností postačujúcim spôsobom, je spoločnosť TIPOS oprávnená nevyplatiť výhru, čím hráčovi nevznikajú žiadne nároky v súvislosti s takýmto pozdržaním platby, ak sa neskôr preukáže, že u hráča boli splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru; to platí, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

6. Hráč je oprávnený kedykoľvek vstupovať na svoje hráčske konto, s výnimkou času určenému technologickej prestávke alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, ako aj v prípadoch, keď je jeho hráčske konto blokované za podmienok určených príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. O každej technologickej prestávke bude hráč informovaný na internetovej stránke www.tipos.sk, pokiaľ táto bola plánovaná.

7. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v článku III bod 6, uzatvoriť stávky v hazardných hrách a použiť na úhradu vkladov peňažnú čiastku, ktorú má k dispozícii na hráčskom konte. Tieto úkony môže vykonať len v hazardných hrách, pri ktorých to umožňuje herný plán hry a TIPOS.

8. TIPOS je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť zoznam hazardných hier, pri ktorých bude môcť hráč využívať služby hráčskeho konta. Pokiaľ TIPOS zúži zoznam hazardných hier, pri ktorých hráč využíval hráčske konto, TIPOS je povinný zabezpečiť, aby výhry z hazardných hier, v ktorých hráč vykonal stávku a uhradil vklady prostredníctvom služieb hráčskeho konta, mohol hráč použiť alebo aby mu boli vyplatené spôsobom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru. Ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

9. Pokiaľ výška peňažnej čiastky na hráčskom konte je nižšia ako minimálny vklad potrebný na zúčastnenie sa v príslušnej hazardnej hre, ktorej sa chce hráč zúčastniť, stávka hráča nebude prijatá.

10. Osoba, ktorej bolo zriadené hráčske konto alebo hráč, nie sú oprávnení využívať hráčske konto na prevádzanie peňažných prostriedkov bez ich využitia na internetovej hre, ak tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú výslovne inak. Tieto osoby tak nemôžu peňažné prostriedky, ktoré vložili na svoje hráčske konto, s výnimkou peňažných prostriedkov, ktoré boli na hráčske konto prevedené z titulu výhry, prevádzať na bankový účet, ani akýmkoľvek iným spôsobom ich previesť z hráčskeho konta, pokiaľ nedošlo k zrušeniu ich hráčskeho konta z akéhokoľvek dôvodu a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nevznikol takejto osobe nárok na vyplatenie zostatku na hráčskom konte. Hráč je však oprávnený bez toho, aby bol takýto postup považovaný za porušenie tohto bodu, previesť na svoj bankový účet určený v bode 12 tohto článku peňažné prostriedky zo svojho hráčskeho konta za nasledovných podmienok:

a) nejde o bonus podľa článku II bod 12 týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň

b) celková suma takto prevedených peňažných prostriedkov z hráčskeho konta nepresiahne sumy a limity zverejnené na internetovej stránke www.tipos.sk ku dňu ich prevodu.

11. Hráč berie na vedomie, že:

a) spoločnosť TIPOS zabezpečuje služby súvisiace so zriadením a prevádzkou hráčskeho konta o.i. na základe zmluvných vzťahov s príslušnými bankami, resp. kartovými spoločnosťami;

b) spoločnosť TIPOS je v zmysle podmienok zmluvného vzťahu s príslušnými bankami, resp. kartovými spoločnosťami na základe žiadosti banky alebo kartovej spoločnosti, povinná vždy podľa preukázateľných inštrukcií banky alebo kartovej spoločnosti, blokovať prostriedky na hráčskom konte, resp. hráčske konto, a to aj v situácii, keď nie sú dané iné právne dôvody okrem požiadavky banky alebo kartovej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, v takomto prípade nie je spoločnosť TIPOS zodpovedná v žiadnom rozsahu za pozastavenie poskytovania služieb, resp. blokáciu hráčskeho konta alebo prostriedkov na ňom a hráčovi v súvislosti s tým nevznikajú žiadne nároky, ak spoločnosť TIPOS preukáže, že postupovala výlučne podľa preukázateľných inštrukcií banky alebo kartovej spoločnosti, a teda plnila svoju inú zmluvnú povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok hráča voči banke alebo kartovej spoločnosti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predmetné ustanovenie sa bude aplikovať iba ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, pričom ho rovnako nie je možné vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek práva hráčom vopred. Podľa podmienok tohto bodu spoločnosť TIPOS postupuje primerane aj v prípade, ak na základe informácií od banky alebo kartovej spoločnosti alebo nadobudnutých inak sa možno odôvodnene domnievať, že došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá povinnosti spoločnosti TIPOS postupovať podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

12. Hráč je povinný zadať ako bankový účet, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo vyplatené peňažné prostriedky v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, výlučne bankový účet, ktorého je on sám majiteľom. Spoločnosť TIPOS je kedykoľvek oprávnená požiadať hráča o preukázanie skutočnosti, že hráč je majiteľom príslušného bankového účtu. V prípade porušenia týchto povinností hráča alebo jeho neschopnosti preukázať ich splnenie, platí, že (i) spoločnosť TIPOS je oprávnená bez ďalšieho jednostranne zrušiť hráčske konto a (ii) akýkoľvek nárok na výhru, bez ohľadu na to, či už bola prevedená na hráčske konto alebo nie, zaniká, nakoľko neboli splnené všetky podmienky účasti na internetovej hre; v takomto prípade nevzniká spoločnosti TIPOS ani povinnosť vrátiť hráčovi vklad použitý na internetovú hru.

13. Práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu medzi spoločnosťou TIPOS a hráčom sú neprevoditeľné a neprechoditeľné, ak z kogentných právnych predpisov nevyplýva inak. To neplatí pokiaľ ide o peňažné nároky z titulu vyplatenia zostatku na hráčskom konte v prípade smrti hráča. V takomto prípade nárok na vyplatenie zostatku patrí do dedičstva, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak. Oprávnená osoba je povinná predložiť spoločnosti TIPOS súdne rozhodnutie opatrené doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti pri uplatnení nároku na finančné prostriedky na hráčskom konte hráča v čase jeho smrti. Iným spôsobom je po smrti hráča možné disponovať s nárokom na vyplatenie zostatku výlučne spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov upravujúcich dedičské konanie, resp. iných právnych predpisov, z ktorých explicitne vyplýva právo na takéto disponovanie.

14. Hráč, ktorý sa zúčastňuje internetovej hry e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP) je rovnako povinný dodržiavať všetky povinnosti stanovené v Prílohe č. 1 k všeobecným obchodným podmienkam: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP).

15. Pre účasť hráča na internetových hrách prostredníctvom hráčskeho konta platí, že hráč ho môže využiť na účasť v príslušnej internetovej hre za podmienok určených v príslušnom hernom pláne a za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok IV

Overenie výhry a nakladanie s výhrou

1. TIPOS umožňuje hráčovi overiť si výsledok hry, t. j. či vyhral alebo prehral prostredníctvom stránky www.tipos.sk.

2. V prípade výhry, ak boli riadne a včas splnené všetky podmienky na vznik nároku na výhru a jej vyplatenie podľa príslušných právnych predpisov, herného plánu internetových hier, resp. herného plánu číselných lotérií, ako aj podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, t.j. vrátane podmienky riadneho a včasného uplatnenia nároku na výhru hráčom, bude suma výhry vyplatená hráčovi vo forme pripísania týchto prostriedkov na jeho hráčske konto. Hráč má následne možnosť podľa svojho uváženia použiť tieto prostriedky výhry na hráčskom konte nasledovným spôsobom:

a) na úhradu vkladu pri ktorejkoľvek internetovej hre počas vymedzeného obdobia prostredníctvom hráčskeho konta, kde to TIPOS, resp. príslušný herný plán alebo tieto všeobecné obchodné podmienky umožňujú, pokiaľ hráč uzatvára stávky alebo vykonáva iné úkony potrebné k účasti na hre prostredníctvom internetu, pričom maximálna výška vkladu pre jednotlivé hry je limitovaná herným plánom pre každú prevádzkovanú hru alebo

b) previesť prostriedky výhry na bankový účet, ktorý patrí hráčovi.

3. Hráč si uplatňuje nárok na výhru a reklamáciu na výhru v zmysle herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru.

4. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje, po uplatnení nároku na výhru a overení nároku hráča na výhru v súlade s jeho dispozíciou, výhru vyplatiť spôsobom určeným v príslušnom hernom pláne a týchto všeobecných obchodných podmienkach. TIPOS je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča, pravdivosti jeho registračných údajov, splnenia podmienok prevodu prostriedkov na hráčske konto podľa článku II bod 4 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo o majiteľstve bankového účtu, na ktorý mu má byť vyplatená výhra, požadovať, aby si hráč prišiel vybrať výhru alebo peňažný zostatok z hráčskeho účtu osobne a môže tiež požadovať predloženie občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu preukazujúceho vek hráča alebo iný dôkaz o tom, že ide skutočne o dotknutého hráča. Ostatné podmienky vyžadované týmito všeobecnými obchodnými podmienkami tým nie sú dotknuté.

5. V prípade, že si hráč zvolí následne, po prevedení výhry na hráčske konto, možnosť vyplatenia výhry na bankový účet, spoločnosť TIPOS zabezpečí vyplatenie výhry jej prevodom na tento bankový účet, ktorý hráč určí, pokiaľ sa jedná o takú výšku výhry, pri ktorej herný plán nevyžaduje jej osobné prevzatie v určených miestach. TIPOS nie je povinný vyplatiť výhru na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako registrovaný hráč, ktorý požiada o vyplatenie výhry. TIPOS nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je jeho účtom.

6. TIPOS, aj v prípade, že na navýšenie hráčskeho konta bola využitá forma úhrady prostredníctvom platobnej karty alebo internet bankingu, bude vyplácať výhru len v hotovosti alebo na bankový účet určený hráčom pri registrácii, za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Výhra nemôže byť vyplatená kreditnou transakciou na platobnú kartu.

7. V prípade, že sa preukáže, že hráčske konto bolo zriadené osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa článku II bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo registračný formulár vyplnený pri zriadení hráčskeho konta a ďalšie úkony vykonala osoba odlišná od osoby, ktorej údaje boli vyplnené, nevzniká hráčovi nárok na vyplatenie výhry, a hráčske konto bude po zistení uvedených skutočností zrušené.

8. Hráč potvrdzuje, že si je v plnom rozsahu vedomý skutočnosti, že nárok na výhru vzniká výlučne za splnenia všetkých podmienok vyžadovaných zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu, príslušným herným plánom číselných lotérií a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami voči hráčovi. V prípade, že ktorákoľvek podmienka nie je splnená, platí, že nárok na výhru nevzniká a v takomto prípade nevzniká spoločnosti TIPOS ani povinnosť vrátiť hráčovi vklad použitý na internetovú hru.

Článok V

Sankcie za porušenie etického kódexu, ukončenie poskytovania služieb hráčskeho konta a zrušenie hráčskeho konta

1. V prípade, že osoba, ktorej bolo zriadené hráčske konto alebo hráč, nevyužijú hráčske konto k účasti na internetovej hre po dobu 5 rokov, platí, že toto hráčske konto môže byť zrušené na základe rozhodnutia spoločnosti TIPOS a v takom prípade týmto osobám vzniká nárok na vrátenie zostatku prostriedkov na predmetnom hráčskom konte ku dňu zrušenia takéhoto hráčskeho konta. Ostatné povinnosti hráčov podľa týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

2. V prípade, že hráčske konto bude zrušené z niektorého z dôvodov uvedených v článku IV bod 7 týchto všeobecných obchodných podmienok, osoba, ktorá finančné prostriedky na tento účet previedla, má nárok na vrátenie nespotrebovaného zostatku finančných prostriedkov na tomto hráčskom konte. Takáto osoba však nemá nárok na vyplatenie výhier, ktoré jej ešte neboli prevedené resp. si ich ešte neprevzala, ako ani na vrátenie vkladu.

3. Hráč je oprávnený kedykoľvek hráčske konto zrušiť, a to buď priamo na svojom hráčskom konte zadaním príslušnej požiadavky na zrušenie svojho hráčskeho konta alebo na základe elektronicky zaslanej žiadosti. Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje, že najneskôr do 7 pracovných dní po zadaní príslušnej požiadavky na zrušenie svojho hráčskeho konta priamo na hráčskom konte alebo po elektronickom doručení žiadosti o zrušenie hráčskeho konta a po splnení všetkých požiadaviek na jeho zrušenie, vráti hráčovi nespotrebované finančné prostriedky na bankový účet hráča uvedený v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta.

Po doručení žiadosti alebo po zadaní príkazu na zrušenie hráčskeho konta platí nasledovné:

a) hráč už nemôže prostredníctvom hráčskeho konta vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach;

b) všetky stávky dovtedy urobené prostredníctvom hráčskeho konta a ktoré sú neukončené, zostávajú v platnosti;

c) všetky výhry v hrách, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom hráčskeho konta, budú vyplatené na bankový účet určený hráčom v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta, pokiaľ sa nejedná o výhry, ktoré v zmysle herného plánu je potrebné vybrať osobne na určených miestach;

d) hráčske konto bude zrušené až po tom, čo všetky hry, ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom hráčskeho konta, budú mať známe výsledky a hráč si buď vyberie výhru alebo v zmysle príslušného herného plánu zanikne nárok na jej vyplatenie;

e) zrušenie hráčskeho konta sa považuje za odvolanie súhlasu hráča so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bol tento udelený a nebol odvolaný alebo už nezanikol inak už skôr, a teda je TIPOS povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4. TIPOS je oprávnený zrušiť hráčske konto, pokiaľ prestane vykonávať služby hráčskeho konta, resp. internetových hier. V takom prípade, je TIPOS povinný zabezpečiť bezodkladné vyplatenie nespotrebovaných finančných prostriedkov, najneskôr v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Ostatné povinnosti hráčov podľa týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

5. Oznámenie o zrušení hráčskeho konta zo strany TIPOS zasiela TIPOS hráčovi na e-mail určený v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta. V prípade ukončenia poskytovania služieb hráčskeho konta zo strany TIPOS podľa článku V bod 4 sa postupuje rovnako ako keď požiada o zrušenie hráčskeho konta hráč, t. j.:

a) TIPOS do 7 pracovných dní vyplatí hráčovi hodnotu finančných prostriedkov na hráčskom konte na bankový účet uvedený v registračnom formulári vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta;

b) hráč už nemôže vykonávať úkony potrebné na uzatvorenie novej stávky prostredníctvom hráčskeho konta;

c) všetky stávky dovtedy urobené prostredníctvom hráčskeho konta a ktoré sú neukončené, zostávajú v platnosti;

d) všetky výhry v hrách, na ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom hráčskeho konta, budú vyplatené na bankový účet určený hráčom v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta, pokiaľ sa nejedná o výhry, ktoré zmysle herného plánu je potrebné vybrať osobne na určených miestach;

e) hráčske konto zanikne až po tom, čo všetky hry, ktorých sa hráč zúčastnil prostredníctvom hráčskeho konta, budú mať známe výsledky a hráč si buď vyberie výhru alebo v zmysle príslušného herného plánu zanikne nárok na jej vyplatenie;

f) zrušenie hráčskeho konta sa považuje za odvolanie súhlasu hráča so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bol tento udelený a nebol odvolaný alebo nezanikol inak už skôr, a teda je TIPOS povinný postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

6. V prípade, že výhru alebo nespotrebované finančné prostriedky, ktoré by mal TIPOS vyplatiť hráčovi pri ukončení poskytovania služieb hráčskeho konta, zrušení hráčskeho konta z akéhokoľvek dôvodu alebo v akomkoľvek inom prípade podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, nie je možné vyplatiť na bankový účet uvedený v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta, oznámi to TIPOS hráčovi na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta, a vyžiada si, aby hráč určil iný spôsob vyplatenia danej hotovosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky; tým nie sú dotknuté povinnosti hráča v súvislosti s určením bankového účtu v registračnom formulári podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak hráč určí iný bankový účet, na ktorý majú byť vyplatené finančné prostriedky podľa prvej vety tohto bodu 6 článku V všeobecných obchodných podmienok, budú sa naň primerane aplikovať povinnosti v súvislosti s bankovým účtom uvedeným v registračnom formulári.

7. Pri ukončení poskytovania služieb hráčskeho konta a ani počas trvania jeho využívania, nemá hráč nárok na žiadne úroky.

8. V prípade preukázateľného porušenia akejkoľvek povinnosti hráča, je spoločnosť TIPOS oprávnená:

a) jednostranne vypovedať zmluvný vzťah založený medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS zriadením hráčskeho konta s okamžitou účinnosťou a

b) stiahnuť si, resp. si započítať prostriedky na hráčskom konte, resp. prostriedky, ktoré majú byť hráčovi vyplatené na jeho bankový účet alebo v hotovosti, a to vo výške, v ktorej spoločnosti TIPOS preukázateľne vznikla škoda, ak sú u hráča splnené podmienky na založenie zodpovednosti za škodu.

9. V nadväznosti na ustanovenia článku III body 1, 4 a 13 všeobecných obchodných podmienok a individuálny charakter právneho vzťahu medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS, hráč berie na vedomie, že jeho smrťou, bez ďalšieho zaniká zmluvný vzťah medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS a TIPOS po zistení tejto skutočnosti bezodkladne zruší hráčske konto z technického hľadiska. Technická existencia hráčskeho konta aj po smrti hráča sa nepovažuje za trvanie právneho vzťahu medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS.

10. Spoločnosť TIPOS môže na základe vlastného uváženia uložiť hráčovi, ktorý porušil akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v Prílohe č. 1 k všeobecným obchodným podmienkam: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP), nasledovné sankcie:

a) hráčovi dočasne (na 2, 5, 10, 30 dní) alebo aj úplne obmedziť chat pri jeho hráčskom konte;

b) hráčovi dočasne (na 2, 5, 10, 30 dní) alebo aj úplne obmedziť prisadnutie k jednotlivým THP stolom, alebo limitom stola;

c) hráča dočasne (na 2, 5, 10, 30 dní) alebo aj úplne vylúčiť z možnosti získania bonusov podľa článku II bod 12 všeobecných obchodných podmienok;

d) hráčovi dočasne alebo aj úplne obmedziť prístup do THP herne.

Spoločnosť TIPOS je oprávnená uložiť hráčovi ktorúkoľvek z uvedených sankcií, a to aj viaceré z nich zároveň, a to podľa vlastného uváženia, najmä podľa závažnosti a rozsahu porušenia uvedených povinností.


Článok VI

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

1. Práva a povinnosti spoločnosti TIPOS a hráča neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.

2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ TIPOS výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.

3. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri registrácii, a teda elektronickým potvrdením súhlasu, môže hráč dobrovoľne podľa vlastnej úvahy udeliť spoločnosti TIPOS súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk, ktorý sa hráčovi zobrazí pri registrácii. Udelením súhlasu nie sú podmienené ani akokoľvek limitované služby spoločnosti TIPOS pri prevádzkovaní hráčskeho konta alebo prevádzkovaní hazardných hier a hráč sa môže slobodne rozhodnúť tento neudeliť bez akejkoľvek ujmy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti TIPOS nevyplýva právo spracúvať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, a to podľa príslušných právnych predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov (v prípade, ak spoločnosť TIPOS spracúva osobné údaje hráča na právnom základe jeho súhlasu ako dotknutej osoby) udeľuje hráč dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať, a to aktívnym zrušením zaškrtnutého, resp. potvrdeného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na webovej stránke www.etipos.sk v časti Moje konto -> Osobné údaje alebo prostredníctvom elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov adresovanej zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov v spoločnosti TIPOS: dpo@tipos.sk. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia.

4. Hráč môže udeliť súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených na webovej stránke www.tipos.sk pri zriadení hráčskeho konta.

5. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.

6. TIPOS je oprávnený priebežne meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto ako aj iné podmienky upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom takéto zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak, a to aj bez súhlasu hráča. Dôvodmi takejto jednostrannej zmeny podmienok môžu byť: zmena licencie udelenej spoločnosti TIPOS na prevádzku príslušnej hazardnej hry, zmena herného plánu príslušnej hazardnej hry ako aj v prípadoch zmien potrebných na účely plnenia povinností spoločnosti TIPOS vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zmeny sa považujú za zverejnené momentom zverejnenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.tipos.sk, ak zo všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

7. Hráč je povinný do 5 dní oznámiť spoločnosti TIPOS akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári v zmysle článku III bod 3 všeobecných obchodných podmienok.

8. V prípade ak nebudú údaje hráča nachádzajúce sa v jeho občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti predloženom pri osobnom prevzatí výhry totožné s údajmi uvedenými v jeho registračnom formulári, ktorý bol vyplnený pri zriadení hráčskeho konta, a ak sú údaje požadované v príslušnom registračnom formulári zapisované do občianskeho preukazu, TIPOS nie je povinný výhru hráčovi vyplatiť.

9. Jeden hráč je oprávnený si založiť vždy iba jedno hráčske konto. V prípade pochybností je TIPOS oprávnený dočasne zablokovať príslušné hráčske kontá, a to až do vyriešenia sporných pochybností. V prípade ak sa preukáže, že jeden hráč má založených viacero hráčskych kont v rozpore s príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, TIPOS je oprávnený tieto zrušiť, pričom sa primerane použije ustanovenie článku V bod 2 všeobecných obchodných podmienok.

10. TIPOS má právo dočasne zablokovať hráčske konto v prípade, že transakcie uskutočnené na hráčskom konte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do vyriešenia sporných transakcií, a to za podmienok podľa príslušných právnych predpisov.

11. TIPOS má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada.

12. Celá komunikácia medzi spoločnosťou TIPOS a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu, problémy s doručením mailu nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu. Hráč berie súčasne na vedomie, že môže tiež využívať iné spôsoby komunikácie, ak to umožňujú tieto všeobecné obchodné podmienky. Hráč môže tiež na kontaktovanie spoločnosti TIPOS využiť telefonickú linku spoločnosti TIPOS, hráč berie na vedomie, že z evidenčných a kontrolných dôvodov všetky a akékoľvek hovory prostredníctvom operátora spoločnosti TIPOS môžu byť zaznamenávané a archivované. Hráč týmto udeľuje spoločnosti TIPOS v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bezodplatne svoj súhlas s (i) vyhotovením jeho zvukových záznamov a/alebo jeho akýchkoľvek prejavov osobnej povahy počas telefonického rozhovoru; a (ii) ich použitím na účely vybavenia požiadavky hráča, internej evidencie spoločnosti TIPOS a súvisiacej kontroly. Tým nie je dotknuté právo hráča kontaktovať spoločnosť TIPOS aj prostredníctvom poštovej zásielky na adresu jej sídla. Ustanovenia príslušných herných plánov ohľadne reklamácií a námietok, resp. iných opravných prostriedkov, nie sú týmto ustanovením nijako dotknuté.

13. Hráč prejavom súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že:

a) spĺňa všetky podmienky na zriadenie hráčskeho konta vyžadované príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;

b) spĺňa všetky podmienky na účasť na hazardných hrách vyžadované, resp. ustanovené príslušnými právnymi predpismi, príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a

- súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


Prechodné ustanovenia

14. Zrušenie hráčskeho konta podľa článku V bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok sa bude aplikovať aj na hráčske konto zriadené pred účinnosťou znenia týchto všeobecných obchodných podmienok z 3.7.2019.

Záverečné ustanovenia

15. Tieto všeobecné obchodné podmienky, vrátane Prílohy č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP) a vrátane schválených herných plánov k jednotlivým hazardným hrám, tvoria neoddeliteľný celok. V prípade akýchkoľvek rozporov majú ustanovenia schválených herných plánov prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Schválené herné plány k jednotlivým hazardným hrám sú zverejnené na stránke www.tipos.sk.

16. Zrušujú sa Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom účinné od 28.12.2017 v znení neskorších dodatkov, ktoré sa v plnom rozsahu nahrádzajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

17. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 3.7.2019, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.Ing. Ján Barczi v. r.

generálny riaditeľ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.


Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru

e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP)

1. Táto príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (hazardná hra e-TEXAS HOLD´EM POKER ďalej aj len ako “THP“; Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom ďalej aj len ako “VOP“; Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom: Etický kódex pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER ďalej aj len ako “Etický kódex“ v príslušnom gramatickom tvare) tvorí ich neoddeliteľnú súčasť a je tak pre hráčov záväzná.

2. Etický kódex je súborom záväzných doplňujúcich pravidiel a schém správania sa pre registrovaných hráčov, ktorým bolo zriadené hráčske konto a zúčastňujú sa internetovej hry THP. Etický kódex a pravidlá v ňom zakotvené vychádzajú z cieľa spoločnosti TIPOS, ako prevádzkovateľa internetových hier a poskytovateľa služieb súvisiacich s účasťou hráča na internetových hrách, zabezpečiť, aby priebeh THP, ako internetovej hry a všetkých a akýchkoľvek s tým súvisiacich činností a úkonov:

a) bol v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ale nielen v súvislosti s ochranou osobnosti hráča, zamedzil akémukoľvek porušovaniu práv hráča alebo inému protiprávnemu konaniu (najmä na úseku administratívnoprávnych a trestnoprávnych noriem), rešpektoval dobré mravy a pod.,

b) bol v súlade s herným plánom internetových hier a všetkými ustanoveniami právnych predpisov regulujúcich prevádzku internetových hier,

c) rešpektoval etické pravidlá internetových hier, zachovával prvok náhodnosti a transparentnosti v súvislosti s ich prevádzkou, poskytoval rovnaké podmienky pre všetkých hráčov a zamedzil nekalému konaniu, ktoré nie je predpokladané herným plánom internetových hier, a to v súvislosti s THP;

d) chránil dobré meno a povesť spoločnosti TIPOS;

e) rešpektoval právne predpisy na úseku komerčných oznamov, reklamy, nekalej súťaže a pod.

3. Hráč je preto podľa tohto Etického kódexu povinný dodržiavať nasledovné povinnosti:

a) zdržať sa v plnom rozsahu akýchkoľvek komentárov k prebiehajúcej - teda aktuálnej hre, najmä avšak nielen nekomentovať druh a/alebo silu svojich kariet a/alebo svoju prípadnú nasledujúcu akciu v THP,

b) v prípade svojho foldu kariet hráča nezverejňovať ich až do skončenia handu, nakoľko ich prípadné zverejnenie môže poskytnúť dôležitú informáciu a vytvoriť tak výhodu pre niektorého ešte aktívneho hráča alebo hráčov,

c) zdržať sa akýchkoľvek komentárov o svojej hre, alebo o hre iných hráčov,

d) nepoužívať pri komunikácii akékoľvek vulgárne alebo expresívne výrazové komunikačné prostriedky,

e) nepoužívať akúkoľvek verbálnu formu nátlaku voči ostatným hráčom,

f) v herni je povolené komunikovať iba v slovenskom jazyku, komentáre v inom jazyku (aj umelom), okrem zaužívaných pokerových výrazov, sú neprípustné,

g) v chate neposkytovať akékoľvek herné odporúčania ostatným hráčom,

h) v chate neposkytovať akékoľvek informácie komerčného charakteru (odkazy na stránky iných subjektov, reklamy, akékoľvek pozitívne alebo negatívne referencie alebo hodnotenia apod.),

i) dodržiavať stanovené časové limity a nezdržiavať priebeh konkrétnej hry THP, pričom hráč má na každú akciu časový limit (tzv. timer), ktorý sa stará o to, aby mala hra plynulý priebeh; hráč je povinný sa snažiť, podľa svojich možností, a bez poškodenia kvality svojej hry, o čo najrýchlejšiu reakciu, nakoľko plynulosti a kvalite hry nepridáva neustále využívanie timeru do poslednej sekundy,

j) akékoľvek podnety, reklamácie a sťažnosti, či už smerujú voči inému hráčovi/hráčom alebo proti spoločnosti TIPOS, adresovať a komunikovať výlučne a priamo na spoločnosť TIPOS a to postupom podľa VOP a herného plánu, v žiadnom prípade nie prostredníctvom chatu a pod.; hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o zaslaní podnetu, reklamácie alebo sťažnosti,

k) nevznášať akékoľvek pochybnosti a/alebo obvinenia (najmä avšak nielen za neúspech, za práve rozdané karty, za prehru v práve skončenom hande a pod. ) na systém, nastavenia a prevádzku THP zo strany spoločnosti TIPOS, je potrebné brať do úvahy, že systém je certifikovaný TSÚ a podlieha kontrole orgánu dozoru, tento systém pritom nerozoznáva hráčov, a ani nikoho nepreferuje a karty generuje a prideľuje náhodne,

l) nevznášať akékoľvek pochybnosti a/alebo obvinenia z podvodu alebo iného nekalého konania voči ostatným hráčom; v prípade podozrenia na neštandardné správanie sa hráča alebo hráčov , napr. na dohodnuté hranie a pod. má hráč výlučne možnosť adresovať a komunikovať svoje podnety priamo na spoločnosť TIPOS, a to postupom podľa VOP a herného plánu s príslušným údajmi o hre a čase (ideálne aj doložením printscreen alebo iných dôkazov, ktorými disponuje); hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o svojom podozrení a zaslaní podnetu,

m) hráč nesmie ostatných hráčov cez chat informovať o prípadne uplatnených žalobách, nárokoch, podaniach, trestných oznámeniach alebo akýchkoľvek iných úkonov vykonaných v súvislosti so svojím podozrením a pod,

n) podľa VOP môže mať hráč zriadené len jedno hráčske konto, pričom vybrané úkony dispozície a využívanie hráčskeho konta môže vykonávať spravidla hráč osobne (v súlade s podmienkami stanovenými VOP), hráč preto nesmie hrať THP na dvoch alebo viacerých kontách súčasne (najmä ale nielen pod rôznymi identitami alebo využívajúc hráčske konto rodinného príslušníka a pod.), a to bez ohľadu na to, či sa tak deje pri jednom stole, alebo na viacerých stoloch bez kolízie (súčasného prisadnutia jeho dvoch a viacerých kont pri jednom stole); rovnako nesmie hráč využívať a pristupovať na viacero hráčskych kont v rôznych časových obdobiach – teda bez kolízie,

o) kolúzne hranie, teda prípad keď hrajú dvaja alebo viacero hráčov v zhode, využívajúc pritom vzájomne znalosť svojich kariet, ich silu a možnosti kombinácie, aby takýmto spôsobom získali výhodu oproti ostatným hráčom pri stole, je zakázané,

4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že povinnosti hráča stanovené týmto Etickým kódexom v žiadnom rozsahu nemajú žiadny vplyv na jeho práva a povinnosti vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov, a to najmä ale nielen na domáhanie sa ochrany osobnosti a nárokov s tým spojených, povinnosť oznámenia trestného činu a pod.

V prípade porušenia pravidiel tohto Etického kódexu, je spoločnosť TIPOS oprávnená aplikovať voči hráčovi sankcie, a to za podmienok a v rozsahu podľa čl. V bod 10 VOP.


Dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam upravujúcim vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom zo dňa 3.7.2019

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO 31 340 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B, ako prevádzkovateľ hazardných hier podľa zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), resp. v súlade s ustanovením § 99 ods. 37 zákona o hazardných hrách aj podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka rozhodol o zmenách Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom, účinných od 3. júla 2019 (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“), a to prijatím tohto dodatku č. 1 v nasledovnom znení (ďalej len „dodatok“):

1. V článku I všeobecných obchodných podmienok sa bod 2 mení a dopĺňa tak, že znie:

„2. TIPOS v rámci poskytovaných služieb umožňuje hráčovi najmä:

a) zriadiť si hráčske konto; spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo určiť, rozšíriť alebo obmedziť rozsah internetových hier, na ktorých sa môže hráč zúčastniť prostredníctvom hráčskeho konta, spoločnosť TIPOS je tiež oprávnená určiť, rozšíriť alebo obmedziť ponuku internetových hier v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je hráčske konto dostupné, napr. internetový prehliadač, mobilná verzia internetového prehliadača alebo mobilná aplikácia, resp. v závislosti od využívania osobitnej funkcie hráčskeho konta podľa bodu 8 tohto článku I všeobecných obchodných podmienok; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že hráč môže mať u spoločnosti TIPOS vždy len jedno hráčske konto;

b) previesť si na hráčske konto peňažné prostriedky v rozsahu určenom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré hráč môže podľa svojej vôle využívať ako vklad pri rôznych hazardných hrách, pri ktorých to herné plány budú umožňovať a pri ktorých TIPOS túto službu hráčom umožňuje za podmienok a v limitoch určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami; zoznam hazardných hier, pri ktorých sa hráčske konto, a to aj v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je hráčske konto dostupné (napr. internetový prehliadač, mobilná verzia internetového prehliadača alebo mobilná aplikácia), resp. v závislosti od využívania osobitnej funkcie hráčskeho konta podľa bodu 8 tohto článku I všeobecných obchodných podmienok, dá využiť, bude vždy aktuálne zverejnený na internetovej stránke www.tipos.sk;

c) využívať prevedenú peňažnú čiastku na hráčskom konte podľa svojho slobodného rozhodnutia na úhradu vkladu pri ktorejkoľvek internetovej hre v rozsahu a za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ hráč uzatvára stávky alebo vykonáva iné úkony potrebné k účasti na hre prostredníctvom internetu, pričom maximálna výška vkladu pre jednotlivé hry je limitovaná príslušným herným plánom pre každú prevádzkovanú internetovú hru a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;

d) využívať možnosť vyplatenia výhry na hráčske konto v rozsahu a za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a následne podľa svojho uváženia použiť tieto prostriedky zodpovedajúce výhre na hráčskom konte počas doby vymedzenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nasledovnými spôsobmi:

- podľa článku I tohto bodu 2 písm. b) všeobecných obchodných podmienok alebo

- previesť prostriedky výhry na bankový účet, ktorý patrí hráčovi;

e) využívať rôzne funkcie hráčskeho konta za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane využívania osobitného podúčtu k hráčskemu kontu podľa bodu 8 tohto článku I všeobecných obchodných podmienok a

f) kedykoľvek hráčske konto zrušiť, pričom vzniká hráčovi nárok na výplatu peňažnej sumy zodpovedajúcej nespotrebovanej čiastke, a to všetko za podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach.“.


2. V článku I všeobecných obchodných podmienok sa za bod 6 vkladajú nové body 7 až 9, ktoré znejú:

„7. Spoločnosť TIPOS prevádzkuje internetové hry za podmienok určených príslušným herným plánom na webovej stránke určenej príslušným herným plánom, ktorá môže byť pre hráča dostupná prostredníctvom webového prehliadača, jeho mobilnej verzie alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie určenej spoločnosťou TIPOS, pričom spoločnosť TIPOS môže určiť možnosti takéhoto prístupu aj v závislosti od koncového zariadenia, ktoré hráč využije (napr. počítač alebo mobilný telefón). Hráč si môže zriadiť hráčske konto za podmienok určených príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prostredníctvom ktoréhokoľvek prístupu podľa prvej vety tohto bodu 7 článku I všeobecných obchodných podmienok, pričom ide o to isté (a zároveň jediné) hráčske konto hráča. Spoločnosť TIPOS môže umožniť, aby pri využití určeného prístupu podľa prvej vety tohto bodu 7 článku I všeobecných obchodných podmienok, mohol byť registračný formulár podľa článku II bodu 1 písm. b) týchto všeobecných obchodných podmienok čiastočne alebo úplne vyplnený aj prostredníctvom prenosu údajov od iných subjektov, ak sa hráč rozhodne tento postup využiť, obdobne to platí pre poskytnutie elektronickej kópie (scanu) dokladov podľa článku II bodu 1 písm. c) pododseku (ii).

8. Spoločnosť TIPOS umožňuje hráčovi, ktorý má zriadené hráčske konto a ktorý sa prihlási do svojho hráčskeho, aby v rámci neho využíval podúčet. Podúčet je súčasťou hráčskeho konta, ako jeho osobitná funkcia, a nie je osobitným hráčskym účtom hráča. Spoločnosť TIPOS je oprávnená určiť osobitné podmienky na využívanie podúčtu, najmä ale nielen určiť, resp. meniť:

a) ktorý prístup podľa prvej vety bodu 7 článku I všeobecných obchodných podmienok musí byť využívaný pri podúčte;

b) možnosť osobitnej evidencie peňažných prostriedkov na hráčskom konte, ktoré je možné využiť prostredníctvom podúčtu, vrátane určenia vybraného platobného kanálu, prostredníctvom ktorého môžu byť tieto peňažné prostriedky prevedené na hráčske konto;

c) internetové hry, ktorých je možné sa zúčastniť využitím podúčtu.

Ak z tohto bodu 8 článku I všeobecných obchodných podmienok nevyplýva výslovne inak, spravuje sa využívanie podúčtu ostatnými ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok upravujúcimi využívanie hráčskeho konta.

9. Podúčet podľa bodu 8 článku I všeobecných obchodných podmienok hráč využíva ako súčasť hráčskeho konta, za podmienok určených všeobecnými obchodnými podmienkami, ak z bodu 8 článku I nevyplýva inak. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že bez ohľadu na ustanovenia bodu 8 článku I všeobecných obchodných podmienok ohľadne osobitnej evidencie platí, že peňažné prostriedky na hráčskom konte, ktoré je možné využiť prostredníctvom podúčtu sú súčasťou ostatných peňažných prostriedkov na hráčskom konte, a sú tiež zobrazené v rámci celkového stavu hráčskeho konta, ako aj obratov na ňom. Na výhry, ktoré hráč získa pri využívaní podúčtu, sa aplikujú ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok a tieto nie sú osobitne priradené k podúčtu. Využívaním podúčtu, ako súčasti hráčskeho konta, nie je nijako ovplyvnené využívanie ostatných funkcií hráčskeho konta podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.“.


3. V článku II všeobecných obchodných podmienok sa bod 4 mení a dopĺňa tak, že znie:

„4. Na prevod prostriedkov môže hráč okrem priameho vkladu na určený bankový účet spoločnosti TIPOS (IBAN SK93 1100 0000 0026 2610 6893), využiť aj platenie formou internet bankingu rôznych bánk alebo prostredníctvom kreditnej karty, prostredníctvom služby dobitia hráčskeho konta prostredníctvom prevodu z kreditu telefónneho účtu hráča u mobilného operátora (platby prostredníctvom mobilných operátorov), paysafecard, a ďalšími spôsobmi ktoré sú prístupné cez internetovú stránku www.tipos.sk (ďalej len „platobné kanály“). TIPOS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť ponuku platobných kanálov, a to aj v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je hráčske konto dostupné (napr. internetový prehliadač, mobilná verzia internetového prehliadača alebo mobilná aplikácia), resp. v závislosti od využívania osobitnej funkcie hráčskeho konta podľa bodu 8 článku I všeobecných obchodných podmienok. V prípade platby kreditnou kartou je potrebné dodržať všeobecne platné pravidlá kartových spoločností a v prípade dobitia hráčskeho konta prostredníctvom prevodu z kreditu telefónneho účtu hráča u mobilného operátora podmienky určené príslušným mobilným operátorom, ktorého služby hráč využíva. TIPOS nezodpovedá za eventuálne odmietnutie transakcie zo strany kartovej spoločnosti, banky sprostredkujúcej transakciu prostredníctvom platobnej karty, resp. mobilného operátora a pod. Hráč berie na vedomie, že v prípade prevodov peňažných prostriedkov na hráčske konto prostredníctvom akéhokoľvek platobného kanálu, si môže prevádzať výlučne také prostriedky, vo vzťahu ku ktorým má oprávnenie takýmto spôsobom s nimi legálne nakladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ako majiteľ alebo disponent príslušného účtu.“.


4. V článku II všeobecných obchodných podmienok sa bod 5 mení a dopĺňa tak, že znie:

„5. Po identifikácii platby a jej výšky TIPOS pripíše hráčovi na jeho hráčske konto prevedenú peňažnú čiastku; ustanovenie bodu 7 a 8 tohto článku II tým nie nie je dotknuté. Prostriedky budú pripísané ihneď po potvrdení prevádzkovateľom platobného kanálu (banka, kartová spoločnosť, mobilný operátor a pod.). Až týmto momentom je hráč oprávnený vykonávať stávky a využívať prevedené peňažné prostriedky ako vklad do hazardných hier prostredníctvom hráčskeho konta. TIPOS nezodpovedá za eventuálne omeškanie pripísania peňažných prostriedkov z dôvodu technických alebo iných problémov na strane prevádzkovateľa platobného kanálu.“.


5. V článku II všeobecných obchodných podmienok sa bod 9 mení a dopĺňa tak, že znie:

„9. Spoločnosť TIPOS je oprávnená podľa vlastného uváženia stanoviť maximálnu výšku možného jednorazového prevodu finančných prostriedkov na hráčske konto, a to v súlade so štandardami zodpovedného hrania v zmysle požiadaviek certifikátu zodpovedného hrania udeleného spoločnosti TIPOS zo strany Svetovej lotériovej asociácie (WLA). Výška tejto sumy je zverejnená na internetovej stránke www.tipos.sk. Spoločnosť TIPOS je oprávnená kedykoľvek túto výšku zmeniť. Spoločnosť TIPOS je rovnako oprávnená na základe vlastného rozhodnutia určiť a meniť maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré je možné prevádzať na hráčske konto prostredníctvom určeného platobného kanálu; aktuálne maximálne limity finančných prostriedkov, ktoré je možné prevádzať prostredníctvom určených platobných kanálov spoločnosť TIPOS vždy zverejní na internetovej stránke www.tipos.sk.“.


6. V článku II všeobecných obchodných podmienok sa bod 10 mení a dopĺňa tak, že znie:

„10. Hráčske konto obsahuje meno a priezvisko hráča a iné údaje hráča. Hráčske konto ďalej obsahuje aktuálny zostatok finančných prostriedkov na hráčskom konte a iné údaje podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je štandardne bezpečnostne prepojené s riadiacim systémom ako aj s transakčnými systémami vybraných komerčných bánk, resp. iných poskytovateľov platobných služieb (internet banking, platobné karty, dobitie hráčskeho konta prostredníctvom prevodu z kreditu telefónneho účtu hráča u mobilného operátora a pod.) a inými podobnými systémami. O aktivácii hráčskeho konta je hráč upovedomený e-mailom a súčasne aj oznamom priamo na internetovej stránke.“.


7. V článku III všeobecných obchodných podmienok sa bod 1 mení a dopĺňa tak, že znie:

„1. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho konta zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a prípadne PIN kód, ktorý mu TIPOS zašle po registrácii na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, vyplnenom pri zriadení hráčskeho konta alebo prostredníctvom SMS, ak o to hráč požiadal, ak TIPOS zadanie PIN kódu vyžaduje. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, platí, že hráč je oprávnený na akékoľvek a všetky dispozície s hráčskym kontom výlučne iba osobne, t.j. nie je oprávnený splnomocniť akúkoľvek osobu na svoje zastupovanie; to neplatí, ak zo zákona alebo z iného všeobecne záväzného právneho predpisu výslovne vyplýva inak.“.


8. V článku III všeobecných obchodných podmienok sa bod 7 mení a dopĺňa tak, že znie:

„7. Hráč môže kedykoľvek, s výnimkou času definovaného v článku III bod 6 všeobecných obchodných podmienok, uzatvoriť stávky v hazardných hrách a použiť na úhradu vkladov peňažnú čiastku, ktorú má k dispozícii na hráčskom konte za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto úkony môže vykonať len v hazardných hrách, pri ktorých to umožňuje herný plán hry a tieto všeobecné obchodné podmienky, resp. v súlade s nimi spoločnosť TIPOS.“.


9. V článku III všeobecných obchodných podmienok sa bod 8 mení a dopĺňa tak, že znie:

„8. TIPOS je oprávnený kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť zoznam hazardných hier, pri ktorých bude môcť hráč využívať služby hráčskeho konta, a to aj v závislosti od rôznych prístupov, prostredníctvom ktorých je hráčske konto dostupné (napr. internetový prehliadač, mobilná verzia internetového prehliadača alebo mobilná aplikácia), resp. v závislosti od využívania osobitnej funkcie hráčskeho konta podľa bodu 8 článku I všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ TIPOS zúži zoznam hazardných hier, pri ktorých hráč využíval hráčske konto, TIPOS je povinný zabezpečiť, aby výhry z hazardných hier, v ktorých hráč vykonal stávku a uhradil vklady prostredníctvom služieb hráčskeho konta, mohol hráč použiť alebo aby mu boli vyplatené spôsobom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a herného plánu platného pre príslušnú hazardnú hru. Ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.“.


10. V článku III všeobecných obchodných podmienok sa bod 11 písm. b) mení a dopĺňa tak, že znie:

„b) spoločnosť TIPOS je v zmysle podmienok zmluvného vzťahu s príslušnými bankami, kartovými spoločnosťami, resp. inými poskytovateľmi platobných služieb (mobilní operátori a pod.) na základe ich žiadosti, povinná vždy podľa preukázateľných inštrukcií banky, kartovej spoločnosti alebo iného poskytovateľa platobných služieb (mobilní operátori a pod.), blokovať prostriedky na hráčskom konte, resp. hráčske konto, a to aj v situácii, keď nie sú dané iné právne dôvody okrem uvedenej žiadosti. Vzhľadom k tomu, v takomto prípade nie je spoločnosť TIPOS zodpovedná v žiadnom rozsahu za pozastavenie poskytovania služieb, resp. blokáciu hráčskeho konta alebo prostriedkov na ňom a hráčovi v súvislosti s tým nevznikajú žiadne nároky, ak spoločnosť TIPOS preukáže, že postupovala výlučne podľa preukázateľných inštrukcií banky, kartovej spoločnosti alebo iného poskytovateľa platobnej služby (mobilní operátori a pod.), a teda plnila svoju inú zmluvnú povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok hráča voči banke, kartovej spoločnosti alebo inému poskytovateľovi platobnej služby (mobilní operátori a pod.). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že predmetné ustanovenie sa bude aplikovať iba ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, pričom ho rovnako nie je možné vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek práva hráčom vopred. Podľa podmienok tohto bodu spoločnosť TIPOS postupuje primerane aj v prípade, ak na základe informácií od banky, kartovej spoločnosti, iného poskytovateľa platobných služieb alebo nadobudnutých inak sa možno odôvodnene domnievať, že došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá povinnosti spoločnosti TIPOS postupovať podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“.


11. V článku IV všeobecných obchodných podmienok sa bod 6 mení a dopĺňa tak, že znie:

„6. TIPOS, aj v prípade, že na navýšenie hráčskeho konta bola využitá forma úhrady prostredníctvom platobnej karty, internet bankingu alebo prostredníctvom iného platobného kanála, bude vyplácať výhru len v hotovosti alebo na bankový účet určený hráčom pri registrácii, za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Výhra nemôže byť vyplatená kreditnou transakciou na platobnú kartu .“.


12. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 19.08.2019, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.


V Bratislave, 13.08.2019


Ing. Ján Barczi v. r.

generálny riaditeľ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

V prípade problémov či otázok nás kontaktujte na: 18177, 18277 info@tipos.sk